Zásady ochrany osobných údajov

 1. Společnost Lomeka, s.r.o., při ochraně osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, postupuje způsobem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
 2. Společnost Lomeka, s.r.o., zpracovává osobní údaje kupujícího jen pro účely smluvního vztahu (nákup kryptoměn prostřednictvím eshopu ccShop.cz). Společnost Lomeka, s.r.o., obvykle vyžaduje pro realizaci objednávky sdělení toliko emailové adresy kupujícího, kterou dále zpracovává v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, není-li dále stanoveno jinak. Společnost Lomeka, s.r.o., uchovává předané osobní údaje kupujících po dobu 10 let od realizace poslední objednávky kupujícího.
 3. Společnost Lomeka, s.r.o., postupuje pro účely dalšího oslovení kupujícího s informací o produktech a službách společnosti Lomeka, s.r.o., způsobem a v rozsahu dle ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 4. Společnost Lomeka, s.r.o., je s ohledem na předmět činnosti eshopu ccShop.cz, oprávněna vyžadovat doplnění dalších osobních údajů, jakož i předložení dokladů k identifikaci kupujícího, to vše v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V případě, nebudou-li takovéto údaje a doklady ze strany kupujícího poskytnuty, je společnost Lomeka, s.r.o., povinna realizaci obchodu s kupujícím odmítnout. Současně z povinností stanovených uvedeným zákonem č. 253/2008 společnost Lomeka, s.r.o., není oprávněna provést výmaz takovýchto sdělených údajů po realizaci obchodu, přestože by o takovýto výmaz kupující požádal.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. V případě komunikace s kupujícím bude pro účely komunikace využit předaný emailový kontakt.
 6. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci či zpracovatelé určení společností Lomeka, s.r.o., s tím, že společnost Lomeka, s.r.o., zajistila, že tito zpracovatelé poskytují dostatečné záruky, že ke zpracování dochází pouze v rozmezí stanoveném právními předpisy.
 7. Společnost Lomeka, s.r.o., při provozu eshopu ccShop.cz, využívá cookies. A to zejména z důvodů zajištění technického provozu eshopu ccShop.cz, jakož i pro využití cílené reklamy – retargeting – prostřednictvím služeb společnosti Google Inc. a Seznam.cz, a.s. Dle doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů společnost Lomeka, s.r.o., informuje, že v případě, že kupující nemá zájem o takovéto využití svých cookies, může tak učinit přes nastavení svého prohlížeče, aby pro uvedené účely nemohly být cookies kupujícího eshopem ccShop.cz, využity.
 8. Společnost Lomeka, s.r.o., garantuje při zpracování osobních údajů práva přiznaná subjektům údajů dle platné legislativy, zejména pak:
  • právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním odvolat;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
  tím však nejsou dotčeny povinnosti společnosti Lomeka, s.r.o., stanovené jí zákonem č. 253/2008 Sb.
 9. Společnost Lomeka, s.r.o., zpracovává osobní údaje tak, že jsou zejména:
  • zpracovávány v rozsahu a pro účely, pro které byly poskytnuty;
  • ukládá je do svých dokumentů a databází, upravuje je v případě, že si subjekt údajů dožádá úpravy, vyhledává je v rámci svých dokumentů a databází, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí sjednané lhůty pro zpracování, po odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů či po uplynutí doby stanovené právními předpisy.

Kontaktní údaje v případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů:

Ing. Adam Chvaja, jednatel, info@ccshop.cz